▫️▪️▪️ Про симпозіум ▪️▪️▫️

У 20-му столітті наші міста будувалися так, щоб організувати життя, роботу та відпочинок просторово відокремленими один від одного - і все це з метою зробити міста більш ефективними, раціональними та гігієнічними. Сьогодні ми можемо спостерігати наслідки цього поділу, коли маємо виїжджати з наших «спальних» районів, минаючи величезні (пост)промислові зони, щоб дістатися до центру міста до офісу або розваг.

Сьогодні і жителі міст, і бізнес знову відкривають для себе переваги інтегрованих виробничих об'єктів у місті. З'єднуючи виробництво, життя і дозвілля, ми робимо маршрути коротшими, а товари, послуги та культурні події ближчими. Ця близькість створює нові можливості для обміну знанням, а також для співпраці, виробництва та інновацій - щоправда, часом ці синергії втрачаються, бо ми не в змозі знайти правильну точку балансу. Ця близькість призводить до зростання соціально-орієнтованих практик, направлених на залучення громад, - хоча ці практики, щоправда, можуть використовуватися для легітимізації токсичних ієрархій.

Ми запрошуємо до спільної чесної та критичної розмови про майбутнє міста, майбутнє його виробництва та майбутнє його інклюзивності - бо ці теми складні, бо вони на часі, бо вони захоплюють. Пропонуємо разом подумати над такими питаннями:
▪️ Чи може бути альтернатива тенденції зовнішнього виробництва?
▪️ Якими є наслідки перенесення виробництва поза межі міста, пов'язані з втратою навичок творення інновацій у промисловості?
▪️Як архітектура, дизайн і мистецтво можуть сприяти розвитку циркулярної економіки в місті, та як це може допомогти інтегрувати проект ревіталізації старого заводу у навколишній простір?

▫️▪️▪️ Про програму ▪️▪️▫️

Дискусії під час Симпозіуму Міського Сканування відбуватимуться навколо таких аспектів:
(1) Виробництво у місті
(2) Циркулярна економіка (економіка замкненого циклу)
(3) (Пост)ревіталізація.
(4) Децентралізація у місті
(5) Залучення громади
(6) Спільні простори

Симпозіум Міського Сканування включатиме 6 панельних дискусій з практиками та експертами у цих сферах, а також подальші сесії обговорення та рефлексій. Заключний день буде присвячений мережуванню, налагодженню робочих відносин і спільним рефлексіям у форматі міського пікніка. Щоденний таймінг симпозіуму розроблений таким чином, щоб учасники могли брати участь у вечірніх заходах Фестивалю Міського Сканування (див. програму тут https://www.metalab.space/css-19-program-ua), тому будьте готові до поєднання знань, рефлексій, мережування, мистецтва та розваг. Програму Симпозіуму Міського Сканування можна знайти за цим посиланням  http://bit.ly/2JEixAu).

▫️▪️▪️ Про спікерів_рок та всіх, кого можна буде почути та побачити на симпозіумі ▪️▪️▫️

Про фасилітаторок симпозіуму https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/466733593890504/

Про спікерів та спікерок блоку про виробництво у місті https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/471914010039129/

Про спікерів та спікерок блоку про децентралізацію в місті та планування районів https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/467613710469159/

Про спікерів та спікерок блоку про (пост)ревіталізацію  https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/470428610187669/

Про спікерів та спікерок блоку про циркулярну економіку (економіку замкненого циклу) https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/468083047088892/

Про спікерів та спікерок блоку про спільні простори https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/468736687023528/

Про спікерів та спікерок блоку про залучення громади https://www.facebook.com/inshaosvita/posts/470913486805848/

▫️▪️▪️ Про локальний контекст ▪️▪️▫️

В Івано-Франківську постіндустріальні локації розкидані по всьому місту. Базовою проблематикою фестивалю є концепція децентралізації міста задля зміцнення місцевої автономії та місцевої економіки на прикладі району заводу Промприлад. Цей комплекс постіндустріальних будівель став частиною низової ініціативи Promprylad.Renovation - реконструкції заводу впродовж наступних чотирьох років. Наша мета - співтворити майбутнє цього постіндустріального району та нові моделі, які зможуть трансформуватися, поширюватися і масштабуватися, при чому робити це спільно з урбаністами, митцями і мисткинями, місцевим бізнесом, владою та мешканцями міста. Територія заводу Промприлад є діючою і тісно пов'язана з містом. У цьому районі є можливість з'єднати живу промислову спадщину з новою творчою індустрією, і ми маємо намір скористатися цим шансом.

▫️▪️▪️ Для кого це? ▪️▪️▫️

Для всіх тих, хто відчуває свою зацікавленість у цій темі. Експерт(к)и з урбаністики, архітектор(к)и, митці та мисткині, громадян(к)и, едукатор(к)и, освітяни, підприємці, науковці... Неважливо, до яких категорій ви себе відносите, ми будемо раді бачити вас на симпозіумі.
Основна робоча мова симпозіуму - українська, окремі частини відбуватимуться англійською. Переклад буде забезпечено.

▫️▪️▪️ Хто організовує? ▪️▪️▫️

Симпозіум Міського Сканування розробляється і організовується MetaLab у партнерстві з Інша Освіта / Insha Osvita та INSHI / ІНШІ та в рамках Сеанс Міського Сканування / City Scanning Session.
Міжнародний урбаністичний фестиваль “Сеанс міського сканування ‘19” реалізується лабораторією MetaLab за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Український культурний фонд, програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом, та підтриманий посольством США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine).

▫️▪️▪️ Як взяти участь? ▪️▪️▫️

Реєстрація наразі закрита, але ми завжди раді спонтанним гостям :-)

Усі зареєстровані учасники_ці отримають доступ до всієї програми, включаючи матеріали та кава-паузи. Організатори не забезпечують відшкодування витрат на проживання та проїзд.


▫️▪️▪️ About the Symposium ▪️▪️▫️

In 20th century our cities were built to make living, work and leisure spatially separated from each other to make the cities more efficient, rational, and hygienic. Today we observe this division by leaving our “sleeping” districts, bypassing enormous (post)industrial zones to get to the city center to the office or to have fun.

Nowadays, inhabitants, as well as companies, are rediscovering the qualities of integrated production sites in the city. By linking production, living and leisure – the routes become shorter – people get more connected to the products, services and cultural activities. This proximity in turn ensures new knowledge and opens new opportunities for cooperation, production and innovation - which are sometimes failing to find the right point of balance and wasting synergy potentials. This proximity is leading to the rise of socially-driven practices focusing on participation and community engagement - which are although sometimes misused for toxic hierarchies to be validated.

We’re inviting for a common honest and critical conversation on the topic of future of the city, on the future of its production and on the future of its community inclusion - complex as it is, timely as it is, exiting as it is. Let’s think together on the following questions:
▪️ Could this be an alternative to the trend of outsourced production?
▪️What are the consequences of shifting the production out of the city, connected with the loss of skills for innovation in industry?
▪️How architecture, design and art can contribute to the circular economy in the city, and how it can help to integrate the revitalization project of the old factory into the area around?

▫️▪️▪️ About the Agenda ▪️▪️▫️

The discussions of City Scanning Symposium will be developed around the following aspects:
(1) Production in the City
(2) Circular Economy
(3) Shared Spaces
(4) Community Inclusion
(5) Decentralization in the City
(6) (Post)Revitalization.

City Scanning Symposium will provide 6 panel discussions with practitioners as well as following discussion and reflection rounds. The final symposium day will be devoted to smart networking, working relationships and common reflections in form of an urban picnic. The daily timing of the symposium is designed in a way to enable the participants being involved in evening activities of City Scanning Festival (see programm here  https://www.metalab.space/css-19-program-en), so be prepared for a mix of knowledge, reflection, networking, art and fun. The preliminary agenda of the City Scanning Symposium can be found under this link  http://bit.ly/2JEixAu.

▫️▪️▪️ About the local context ▪️▪️▫️

Ivano-Frankivsk has a post-industrial scenery which is scattered throughout the city. The background of the festival is the concept of “city decentralization” to strengthen the local autonomy and local economy, with the example of the district around the Promprylad Plant. This post-industrial building became part of the grassroot initiative - Promprylad.Renovation – to be renovated for the next four years. Our goal is to co-create the future of this post-industrial neighbourhood - new models which could be transformed, shared and scaled-up - with urban professionals, artists, local businesses, municipalities and residents. The entire area of Promprylad Plant is still alive and quite connected to the city, not too far away. In this neighbourhood there is an opportunity to connect the living industrial heritage with a new creative industry - we intend to use our chance.

▫️▪️▪️For whom is that? ▪️▪️▫️

For everybody feeling addressed by the topic. Urban experts, architects, artists, citizens, educators, entrepreneurs, academics… no matter how you identify yourself, feel invited to join. Main working language of symposium is Ukrainian, translation into and from English will be provided.

▫️▪️▪️Who is organising? ▪️▪️▫️

City Scanning Symposium is being designed and organised by MetaLab and in partnership with Інша Освіта / Insha Osvita / INSHI / ІНШІ in frames in Сеанс Міського Сканування / City Scanning Session.
International Urban Festival City Scanning Session ’19 is organized by MetaLab in Ivano-Frankivsk with the support of the United States Agency for International Development (USAID), of the Ukrainian Cultural Foundation (UCF), of the program Culture Bridges funded by the European Union and is supported by the US Embassy in Ukraine (U.S. Embassy Kyiv Ukraine).

▫️▪️▪️ How to participate? ▪️▪️▫️

Registration for the symposium is closed, but we're always open to welcome spontaneous guests :-)

All of the registered participants get access to the whole program including materials and refreshments. We do not provide accomodation or travel costs reimbursement.