W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1939-1945. Wojna - Okupacja - „Wyzwolenie”. Celem niniejszej konferencji będzie próba przybliżenia całości wydarzeń, jakie miały miejsce w Stanisławowie oraz regionie w okresie II wojny światowej.

Historia Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej wraz z zamieszkującymi ją do 1945 roku narodami należy do nie do końca zbadanych fragmentów historii. Taki stan wynika z kilku przyczyn, m.in. z faktu, że po tej dacie przez dziesięciolecia nie można było mówić o wielu kwestiach prawdy, a wszelkie prowadzone badania naukowe musiały być zgodne z odgórnie narzuconą narracją.


Bieżący rok, w którym przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, daje asumpt do tego, aby rozpocząć nowe dyskusje na temat wydarzeń, jakie miały miejsce podczas całej minionej wojny. Szczególnie mocno potrzeba ta widoczna jest właśnie w ujęciach regionalnych, często do tej pory pomijanych lub traktowanych marginalnie.

✔️Konferencja odbywać się będzie w dniach 6-8 września 2019 roku w obiektach Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. W dniach 6-7 września przewidziane są obrady plenarne oraz w sekcjach, natomiast 8 września planuje się podróż historyczną.

Zgłoszenia do udziału oraz tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres e-mail [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2019 roku.

SZCZEGÓŁY www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/ogloszenia/3045-iv-miedzynarodowa-konferencja-stanislawow-i-ziemia-stanislawowska-w-latach-1939-1945
__________________________

Від імені організаційного комітету маємо честь запросити до участі в ІV Міжнародній науковій конференції „Станиславів та Станиславівщина в 1939-1945 рр. Війна - Окупація - „Визволення”. Метою цієї конференції буде спроба представити всі події, що відбулися в Станиславові та регіоні під час ІІ Світової війни.

Історія Станиславова та Станиславівщини разом з народами, що тут проживали, належить до не до кінця вивчених сторінок історії. Сталася це через ряд причин, зокрема і те, що десятиліттями після 1945 року було заборонено говорити правду, або необхідність дотримуватися накинутого зверху ідеологічно заангажованого наративу.

Цей рік, на який припадає 80-та річниця вибуху II Світової війни, дає нам привід, щоб розпочати нові дискусії на тему подій, що відбулися протягом усієї минулої війни. Особливо потрібною є ця дискусія на регіональному рівні, про котрий, або взагалі примовчувалось, або говорилось як про щось мало важливе.

Конференція відбудеться 6-8 вересня 2019 року в приміщеннях Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника і Центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. 6-7 вересня планується проведення пленарних засідань і секцій, а 8 вересня передбачено історичну екскурсію.

Заявку на участь і тему виступу разом з короткою анотацією просимо надіслати на e-mail: [email protected] до 12 серпня 2019 року.

ДЕТАЛЬНІШЕ http://www.ckpide.eu/ua/aktualnosci/ogloszenia/3046-iv-mizhnarodna-konferentsiia-stanyslaviv-ta-stanyslavivshchyna-v-1939-1945-rr #CKPiDE